Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego sentir.pl
Obowiązuje od 23.05.2019 r.

Informacje ogólne

 • Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sentir.pl prowadzony jest przez Magdalenę Grzybczyk z siedzibą w Poznaniu na os. Czecha 128 prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SEN Magdalena Grzybczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5020104521, REGON 381693717.

 

Dane kontaktowe:
e-mail - [email protected]
telefon - 661 512 996

 

 • Sklep www.sentir.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem Internetu na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 • Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 • Produkty dostępne w Sklepie są produktami fabrycznie nowymi i wolnymi od wad fizycznych.

 

Definicje zawarte w regulaminie

 • Cennik dostaw - zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz Rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej www.sentir.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz Zamówienia - formularz dostępny na stronie www.sentir.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczna jest lista wybranych przez Klienta Produktów do zakupu.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sentir.pl.
 • Sprzedawca – Magdalena Grzybczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SEN Magdalena Grzybczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: os. Czecha 128, NIP: 5020104521, REGON: 381693717, e- mail: [email protected], numer telefonu: 661 512 996.
 • Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Zawarcie Umowy Sprzedaży i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez Internet.
 • Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 • Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku dużej ilości zamówień czas oczekiwania na realizację może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany.
 • W przypadku anulowania zamówienia prosimy o tym powiadomić jak najszybciej pocztą elektroniczną lub telefonicznie pod wyżej wskazanymi danymi kontaktowymi.

 

Formy płatności

 • Sklep umożliwia następujące formy płatności dla Klientów realizujących
  Zamówienie na terenie Polski:
  - płatność przy odbiorze przesyłki (z wyjątkiem odbioru osobistego)
  - płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Klienci realizujący Zamówienie na terenie krajów Unii Europejskiej mają możliwość płatności przelewem tradycyjnym.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Po upływie powyższego terminu zamówienie zostanie anulowane, co jest związane z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 • W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
  41 1950 0001 2006 0077 7659 0002 Idea Bank SEN Magdalena Grzybczyk os. Czecha 128, 61-292 Poznań
  W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko.

 

Sposoby dostawy produktu

 • Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  - firmy kurierskiej
  - Poczty Polskiej
  - paczkomatu InPost
 • odbiór osobisty w punkcie odbioru: os. Czecha 128, 61-292 Poznań. Odbiór jest możliwy w poniedziałki i czwartki między godziną 17 a 19.00 lub w innym dogodnym terminie po uprzednim umówieniu się telefonicznie.
 • Koszty przesyłki zależą od wartości zamówienia. Odbiór osobisty jest darmowy. Szczegółową tabelę opłat za przesyłkę można znaleźć na stronie sentir.pl.

 

Reklamacja produktu

 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 • Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.
 • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] pisemnie na adres: SEN Magdalena Grzybczyk, os. Czecha 128, 61-292 Poznań.
 • W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 • Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres os. Czecha 128, 61-292 Poznań. W przypadku płatności za przesyłkę, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszt wysyłki zostanie zwrócony Klientowi na konto bankowe (do 14 dni).
 • Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, naprawy towaru.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
 • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki, dostawy i wymiany Produktu.

 

Prawo do odstąpienia od umowy lub wymiana towaru

 • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
 • Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Konsument oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie www.sentir.pl i odesłać go za pomocą poczty elektronicznej na adres sk[email protected] lub pisemnie pocztą na adres SEN Magdalena Grzybczyk, os. Czecha 128, 61-292 Poznań.
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi pocztą elektroniczną otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu.
 • Towar może być zwrócony lub wymieniony, gdy był nieużywany (z wyjątkiem przymierzenia czy rozmiar został właściwie dobrany).

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Sklep prowadzi następujące usługi elektroniczne: – zawieranie umów Sprzedaży – zakładanie Konta (wymaga wypełnienia formularza rejestracji i zarejestrowania się).
 • Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może zrezygnować z prowadzenia Konta w sklepie. O tym fakcie należy poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie (typu komputer, laptop itp.) z dostępem do sieci Internet; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa plików cookie.
 • Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu jest Sprzedający.
 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu podawane podczas wypełniania formularza z zamówieniem wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji. Nie są one przekazywane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub ich usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie lub w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje podporządkowanie się i zastosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Konsumentem będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane sądowo.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.