Formularz zwrotów

Wzór formularza odstąpienia od umowy

SEN Magdalena Grzybczyk os. Czecha 128 61-292 Poznań
Ja, (imię i nazwisko)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej / ych rzeczy:

Numer zamówienia

Imię i nazwisko

Adres Nr konta bankowego

 

Nazwa banku

Data Podpis